ผ่าระบบโครงสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าตอนที่ 4

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 4 พรบ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ข้อขัดข้องสำหรับประชาชนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นก่อนที่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะเริ่มต้น ปัญหาการไม่ส่งต่อผู้ป่วยก็ดี ปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นก็ดี เป็นเรื่องขัดแย้งระหว่างโรงพยาบาลจังหวัดกับโรงพยาบาลชุมชนเสมอมา ตั้งแต่ก่อนที่จะมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ปัญหาทางจริยธรรมยิ่งเห็นได้ชัดว่ามีมานานอยู่ก่อนแล้ว

การแย้งระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงควรหาเหตุแย้งให้ตรงประเด็นว่า “อะไรคือสิ่งที่ระบบนี้ก่อขึ้นมาใหม่” ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าสร้างผลเสียให้ผู้ป่วยอย่างไร แยกให้เห็นเด่นชัดว่าผลเสียเหล่านั้น มาจากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยตรง มิได้มาจากระบบบริการสาธารณสุขที่มีอยู่เดิม

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แคมเปญสามสิบบาทสร้างผลเสียให้ผู้ป่วยอย่างไร แยกให้เห็นเด่นชัดว่าผลเสียเหล่านั้นมาจากแคมเปญสามสิบบาทโดยเฉพาะ มิได้มาจากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยรวม

แม้ว่าระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะเอาเงินเป็นตัวตั้ง แต่แพทย์ที่มีจริยธรรมมั่นคงย่อมมิให้เงินมากำหนดคุณภาพการรักษา แม้แต่ผู้บริหารโรงพยาบาลก็มิสามารถสั่นคลอนจริยธรรมแพทย์ได้

ประเด็นนี้ยิ่งสนับสนุนให้องค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆควรมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพตามระบบ HA เพื่อธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมให้มั่นคง ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้บริหารในอนาคตก็ตาม จะเป็นแพทย์หรือมิใช่แพทย์ จะเป็น อบต.หรือ ผู้อำนวยการที่มิใช่แพทย์ ล้วนไม่สามารถสั่นคลอนจริยธรรมขององค์กรแพทย์ได้

แต่นั่นหมายความว่าองค์กรแพทย์ต้องทำหน้าที่กำกับมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมจริงๆ มิใช่แฝงเร้นด้วยผลประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่เพียงมิให้ผู้บริหารหรือระบบการเงินใดๆมาสั่นคลอนจริยธรรมได้ แต่ต้องมิให้บริษัทยาหรือบริษัทขายเครื่องมือแพทย์ใดๆมาสั่นคลอนด้วย

การต่อสู้กับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าและ พรบ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกวันนี้ขาดน้ำหนัก เพราะสังคมมิให้ความนับถือแพทย์อีกต่อไปแล้ว หากจะสู้ให้ชนะต้องเรียกความเคารพ ความนับถือ ความไว้เนื้อเชื่อใจกลับคืนมาให้ได้เสียก่อน ด้วยการให้และคืนอำนาจในการดูแลความเจ็บป่วยของตนเองให้กับผู้ป่วย

กรณีผู้ป่วยตรวจที่โรงพยาบาล รัฐแห่งหนึ่งแล้วแพทย์ให้การรักษาตามอาการด้วยยาสามซอง เมื่อผู้ป่วยรายนั้นไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลเอกชนอีกครั้ง ได้รับการผ่าตัดด้วยวงเงินสามหมื่นบาท ความเหลื่อมล้ำของมาตรฐานมากมายขนาดนี้จะลดลงได้เมื่อคืนอำนาจการตรวจสอบให้ประชาชนไปเสีย วงการแพทย์ทั้งหมดจึงจะได้รับความเชื่อถือกลับคืนมา

กรณีผู้ป่วยพิการจากการรักษาที่ผิดพลาด แล้วได้รับเงินชดเชยในทันทีนั้น จะช่วยให้ผู้ป่วยคลายความโกรธ ความคับแค้น ความเศร้าโศกเสียใจลงบ้างในขั้นต้น และเมื่อสอบสวนแล้วหากไม่พบว่ามีใครทำอะไรผิด เรื่องมักจะยุติได้ง่าย แต่หากสอบสวนแล้วพบว่าใครประมาทเลินเล่อ ผู้ประมาทเลินเล่อนั้นก็สมควรถูกทำโทษ ความตรงไปตรงมากับผู้ป่วยเช่นนี้มีแต่จะได้รับการยอมรับ แสดงถึงความเที่ยงธรรมและความเป็นบัณฑิต

แต่ที่แท้แล้ว ความผิดพลาดใดๆที่เกิดกับผู้ป่วยนั้น น้อยครั้งมากที่จะเกิดจากแพทย์ อันที่จริงแล้วความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจาก “ความหละหลวมของระบบบริการ” และมีบุคลากรหลายวิชาชีพในหลายๆขั้นตอนช่วยกันผสมโรงเสมอ ไม่ควรที่วงการแพทย์จะร้อนตัวไปก่อน

เพราะความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากความหละหลวมของระบบบริการและมีบุคลากรหลายวิชาชีพในหลายๆขั้นตอนมีส่วนร่วมในความผิดพลาดนั้นเอง จึงไม่น่าหนักใจอะไรที่จะให้กรรมการควบคุมคุณภาพมีสัดส่วนของบุคลากรที่มิใช่แพทย์สูงกว่าปกติ เพราะบุคลากรเหล่านั้นต้องมีหน้าที่ค้นหาความหละหลวมของระบบบริการ มิใช่หาความผิดของแพทย์ หากบุคลากรเหล่านั้นไม่รู้หน้าที่ของตนเอง ก็สมควรสลับสับเปลี่ยนหาคนที่รู้ว่าควรทำอะไรมาทำหน้าที่แทน

พรบ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามุ่งให้สังคมเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข มิใช่ให้คนรวยเฉลี่ยให้คนจน ประเด็นมิใช่ให้คนรวยออกเงิน เพราะคนจนไม่อยากได้เงินของใคร เราเพียงอยากได้การกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม เพราะที่เห็นและเป็นอยู่คนรวยสามารถใช้เงินสามแสนซื้อการตรวจรักษาที่เกินจำเป็น มากเกินไปและบ่อยครั้งเกินไป จนกระทั่งไม่มีทรัพยากรเหลือมาให้ตรวจรักษาลูกจ้างประกันสังคมหรือคนจน รวมทั้งพวกคนจนเฉียบพลันจากการเจ็บป่วย

ความเป็นจริงในปัจจุบันคือมีคนจำนวนน้อยเกินไปที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพ คนส่วนใหญ่เข้าถึงแพทย์ได้ยากมาก อีกทั้งไม่มีหลักประกันอะไรว่าบริการที่ได้รับนั้นเชื่อถือได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยหนึ่งราย เทียวไปมาหาหมอมากกว่าหนึ่งคนในการเจ็บป่วยแต่ละครั้งเสมอๆ ได้ยาใหม่ก็ทิ้งยาเก่า นำมาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากมาย

การแพทย์มิใช่สินค้าที่จะปล่อยเสรีให้ผู้รับบริการเลือกกินเลือกขว้างได้ตามใจชอบ อีกทั้งไม่สามารถปล่อยให้โรงพยาบาลเลือกขายเลือกหยิบยื่นให้ผู้ป่วยตามเศรษฐานะได้เช่นกัน รัฐที่ดีจึงต้องสร้างระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนทุกคน โดยไม่เลือกดีมีจน และ ไม่เลือกชั้นวรรณะ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s